نمونه کار مثال شماره ۱ آوادا۱۳۹۱/۵/۱۰ ۱۷:۰۰:۱۵
نمونه کار مثال شماره ۴ آوادا۱۳۹۱/۵/۱۰ ۱۶:۵۳:۵۱
نمونه کار مثال شماره ۲ آوادا۱۳۹۱/۵/۱۰ ۱۶:۴۴:۵۵
نمونه کار مثال شماره ۶ آوادا۱۳۹۱/۵/۱۰ ۱۶:۴۳:۵۵