نمونه کار مثال شماره ۴ آوادا۱۳۹۱/۵/۱۰ ۱۶:۵۳:۵۱
نمونه کار مثال شماره ۶ آوادا۱۳۹۱/۵/۱۰ ۱۶:۴۳:۵۵