نمونه کار مثال شماره ۱ آوادا۱۳۹۱/۵/۱۰ ۱۷:۰۰:۱۵
نمونه کار مثال شماره ۵ آوادا۱۳۹۱/۵/۱۰ ۱۶:۵۴:۰۲
نمونه کار مثال شماره ۳ آوادا۱۳۹۱/۵/۱۰ ۱۶:۵۳:۰۹
نمونه کار مثال شماره ۶ آوادا۱۳۹۱/۵/۱۰ ۱۶:۴۳:۵۵