حالت تعمیر و نگهداری

آوادا شامل صفحه های خالی است که می توانید برای چنین مواردی از آن ها استفاده کنید.